Kiểugõ Cvm_vn

Kiểugõ Cvm_vn

Postby chuvietmoi » Sat Sep 03, 2011 4:34 am

Thửđề nghị Kiểugõ Cvm_vn
Về cơbản như kiểu Cvmz .Nhưng dấu thanh sắp xếp có trật trênbàn phím

QUY TĂC BIẾN ĐỔI 54 VẦN :
-Dấu thanh :
S= sắc , D= huyền , F= hỏi , Z= ngã , X= nặng

1-Vần nguyên âm Đơn,có mũ .(Vần có quy tắc) :
a)Có phụâm cuối.(Thay mũ và phụâm cuối ):
T P C N M NG
R [ V H K Q 1. â , ô , ê , ư
G ] B J L W 2. ă , ơ

Trong đó: T=R,G. P= [ , ] . C= V,B . N= H,J . M = K,L . NG= Q,W
vídụ: Bổng = Boqf ( ông=oq) , (boongr <Telex>,bo6ng3<Vni>),(đối chiếu cột phụ âm cuối Ng & nguyên âm đơn,mũ Ô hàng 1 , suy ra" Q" đặt sau nguyên âm,chú ý nguyên âm không viết mũ.Mỗi hàng phụ âm cuối thay thế ứng với hàng nguyên âm đơn có mũ.)

* Bảng chi tiết biến đổi 34 vần theo công thức trên
ÂT=AR, ÂP=A[, ÂC=AV, ÂN=AH, ÂM=AK, ÂNG=AQ
ĂC=AB, ĂM=AL, ĂN=AJ
ÔT=OR, ÔP=O[, ÔC=OV, ÔN=OH, ÔM=OK, ÔNG=OQ
ƠT=OW, ƠP=O], ƠC=OB, ƠN=OJ, ƠM=OL, ƠNG=OW
ÊT=ER, ÊP=E[, ÊC=EV, ÊN=EH, ÊM=EK, ÊNG=EQ
ƯT=UR, ƯP=U[, ƯC=UV, ƯN=UH, ƯM=UK, ƯNG=UQ

b) Không phụ âm cuối .(thay nguyên âm mũ ):
Â=AA, Ă=A'
Ô=OO, Ơ=O'
Ê=EE
Ư=U'
i/y=i
vd: lee=lê , bo'r=bở,ly=li

2.Vần nguyên âm Ghép có mũ .(Vần bất quy tắc):
a/ Bỏ mũ 8 vần nguyên âm ghép:
ua/uâ=ua, uô=uoo=uo, uê=uee=ue, ưu=u'u=uu
ênh=eenh=enh,êch=eech=ech, êu=eeu=eu, iê/yê=iee=ie

b/Thay thế 12 vần nguyên âm ghép:
ây=aay=ey, âu=aau=ae, ăp=a'p=u], ăt=a't= uw
uyê=uyee=ye, ươ=uo'=ou, ưa=u'a=ea, ưi=u'i=ul,
oă=oa', ôi=ooi=oy,ơi=o'i=io, ơư=o'u

Vd: Xuân=xuan, lua=lua,luan=luan,cây=caay=cey,cấy=ceys,cương=coung , cường=cuo'ngf=coungf
----------------------------------------------------------
C. Viết tắt :
* Chữ ghép tương đồng:
W= NH , F= PH, J=GI, Z=TH ,[=KH, ]=CH ,( / )=NGH=NG, G=GH, ( ' )=D'=Đ
* Con số và kí tự đặcbiệt viết tắt:
- 4= ư , 5= ê, 6= ô, 7= ơ, 8= ă, 9= â
- ( ` )= ua/uâ, 1= uô , 2= ươ, 3= oa , 0 = ao,( - ) = au , ( = )= ai
* Vần nguyên âm ghep viết tăt:
yy =uyên, yq =uyêt, ii =iên, iy =iêu
ir=iêt/yêt, i[=iêp/yêp, ik=iêm/yêm,iq=iêng/yêng,iv=iêc
vd: số=s6s, yếm=iks,kiếm=kiks,phương=phoung=f2/, ghi=ghi,nghe=/e, gì=jf,gió=jos,giới=jo'is,quơ=qo', lúa=l`s, luân=l`n ...
-------------------------------------------------------------
*Trường hợp bổ sung:
- Vần ua/uâ: <uâ=ua>, ua+(n,m,t,c,p,ng)=uâ(n,m,t,c,p,ng). Uâ vẫn có thể làm vần ua .không phụ âm cuối là ua, có phụ âm cuối là uâ.vd :lúa=luas,(ua=ua),luân=luan (ua=uâ),tuất=tuat(s).
- Phụ âm đầu Q : *. bỏ U sau Q , (ue, ua ,uy,uo ).vd:quên=qeen , quen=qen, quy=qy, quyết=qyet(s)=qyi,quân=qaan,quan=qan,quán= qans,quần=qaanf.
- Phụ âm cuối C,T,P,CH: từ đi sau chỉ có 2 âm tiết Sắc và Nặng. Có thể bỏ dấu Sắc S .vd : tét=tet,tẹt=tetj,hic,ut,ac,ip,khách=khach,thuốc=thuoc,thuộc=thuocj....
- Vần mũ,đơn có phụ âm cuối thay thế :T=R,G, ;P=[,] ; C=V,B cũng không viet dấu sắc S .vd: tất=tars=tar,thật=tharj ,sắp=su](s)=su]
- Vần : ăng=uw , ăp=u] ,không theo công thưc,vì w= nh, ]= ch (làm chữghep, phụ âm cuối). anh=aw,ach=a],lắng=luws=luw.
- Vần UY= Y : Thay vần Uy thành Y dài. Thay tất cả Y dài cũ thành i ngắn(khi Y đứng độc lập. Trừ trường hợp vần AY )vd: thy=thi,thuy= thy , cay=cay,cai=cai,xoay=xoay...
-Vần Viết tắt IÊ/YÊ : không phụ âm đầu i ngắn biến thành y dài. Có phụ âm đầu là i ngắn. yên=ii, Tiên=tii, yêt=iq,kiêt=kiq
- Dấu gạch ( ' ) đặt trước nguyên âm, làm nguyên âm dài : 'o ,'a ,'u ,'e (vd: xoong = x'ong <hoặc :xooong>),sôống=s'oogs=soogs
* Chú ý : Cvms_vn chỉ giải quyết từ đơn. Dùng làm Kiểugõ ra dấu ,thì ngăn cach 1 khoảng trống ,không viết dính liền từng từ.
---------------------------------------------

* Cấu tạo từđơn : Phụâm đầu + Vần nguyên âm + Phụâm cuối +Thanh dấu
- Phụ âm cuối Cũ : N, M, NG, NH, P, T, C, CH và nguyên âm A,U, I ,O, Y ,E.(dùng chung cho nguyên âm đơn ,ghép không mũ,và nguyên âm ghep thay thế<Bấtquytắc>)
- Phụ âm cuối Mới: T=R,G ; P=[,] ; C=V,B ; N=H,J ; M=K,L ; NG=Q,W (chỉ dùng riêng cho vần nguyên âm đơn,có mũ <Cóquytắc>).
-----------------------------------------------------------------

Sự khac biệt 2 kiểu viết:
Toy lazj lex bouc treg d'ou/f ruvj nazs .Beg bo'f hoof nouc biec moqj maef xaw. (Cvm_z)
Toy luwx lez bouc treh d'ou/d ruvx nuws.Beh bo'd hood nouc biec morx maed xaw. (Cvm_vn)
Tôi lặng lẽ bước trên đường rực nắng. Bên bờ hồ nước biêc một mmmmauf xanh.

Kiểu viết Cvm_vn về mô hình cơ bản như Telex rút gọn (Cvm_z). Chỉ khác biệt là sắp xếp lại dấu nằm theo hàng,chuỗi trên bàn phím có trật tự. Nếu như cách viết này được áp dụng rộng rãi ,theo tôi thì nên theo cách này là hay hơn,tuy có nhiều khó khăn trong việc phải phổ biến lại,vì kiểu dấu Telex được nhiều người dùng quen ,nhưng phải tính tới về lâu dài, sắp xếp có trật tự,hệ thống thì tốt hơn.

Rât mong được sự đóng góp và phản biện của cac bạn
Vì một kiểu viết chữKhôngDấu thuận tiện trong CNTT.
chi tiết tại blog chuvietmoi :
http://vn.360plus.yahoo.com/chuvietmoi_009/ :D
chuvietmoi
 
Posts: 8
Joined: Sat Oct 02, 2010 4:17 am

Return to Tiêu Chuẩn - Standard

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron