Thử đề nghị một Kiểu gõ Telex rút gọn (CVMZ)

Vietnamese keyboard driver in Windows & Mac

Moderator: hoc

Thử đề nghị một Kiểu gõ Telex rút gọn (CVMZ)

Postby chuvietmoi » Thu Oct 28, 2010 4:20 pm

Thửđề nghị Kiểugõ Telex Rútgọn, Nhanh - Cvmz
(ChữViết - KhôngDấu)
Dùng 26 chữ cái Latin và một vài kí tự trên bàn phím làm chữ.
(Chu'x viet-khod daes . Kieur gox Telex rut gonj,waw - Cvmz)

A. Giới Thiệu:
Bài giớithiệu Kiểugõ Telex rútgọn,( Cvmz- không dấu) có hệthống ,logic cho chữ Việt,nhằm mục đích viết chữ nhanh hơn so với kiểu Telex cũ .Càiđặt vào trang “Gõ Tắt” WINVNKEY ,để khi gõ Cvm_z máytính vẫn hiệnra chữ Việt có dấu,viết nhanh.) , ngắn hơn khoảng 25% kí tự so với Telex & Vni.
- Ngoài ra,có thể dùng trực tiếp kí tự ghi làm (Chữviết khôngdấu) , rút gọn từ ngữ, truyền đạt nội dung thông tin chính xac.Dùng 26 chữ cái Latin nên chúng hữu ích trong: CNTT,cac trương trình phần mềm để viết chữ Việt,(Windows Vista,Linux, MySQL...),email, văn bản,sách báo,“Chat” trên mạng, viết tin nhắn ở điệnthoại di động, dễ dàng sửdụng trên khắp Thế giới,khi không có càiđặt phầnmềm bộgõ Việt .vv.

B. QUY TĂC BIẾN ĐỔI 54 VẦN :
-Dấu thanh :
S= sắc , F= huyền , R= hỏi , X= ngã , J= nặng

1-Vần nguyên âm Đơn,có mũ .(Vần có quy tắc) :
a)Có phụâm cuối.(Thay mũ và phụâm cuối ):
T P C N M NG
Q [ V G K D 1. â , ô , ê , ư
W ] B H L Z 2. ă , ơ

Trong đó: T=Q,W . P= [ , ] . C= V,B . N= G,H . M = K,L . NG= D,Z
vídụ: Bổng = Bodr ( ông=od) , (boongr <Telex>,bo6ng3<Vni>),(đối chiếu cột phụ âm cuối Ng & nguyên âm đơn,mũ Ô hàng 1 , suy ra" D" đặt sau nguyên âm,chú ý nguyên âm không viết mũ.Mỗi hàng phụ âm cuối thay thế ứng với hàng nguyên âm đơn có mũ.)

* Bảng chi tiết biến đổi 34 vần theo công thức trên
ÂT=AQ, ÂP=A[, ÂC=AV, ÂN=AG, ÂM=AK, ÂNG=AD
ĂC=AB, ĂM=AL, ĂN=AH,ĂNG=AZ
ÔT=OQ, ÔP=O[, ÔC=OV, ÔN=OG, ÔM=OK, ÔNG=OD
ƠT=OW, ƠP=O], ƠC=OB, ƠN=OH, ƠM=OL, ƠNG=OZ
ÊT=EQ, ÊP=E[, ÊC=EV, ÊN=EG, ÊM=EK, ÊNG=ED
ƯT=UQ, ƯP=U[, ƯC=UV, ƯN=UG, ƯM=UK, ƯNG=UD

b) Không phụ âm cuối .(thay nguyên âm mũ ):
Â=AA, Ă=A'
Ô=OO, Ơ=O'
Ê=EE
Ư=U'
i/y=i
vd: lee=lê , bo'r=bở,ly=li

2.Vần nguyên âm Ghép có mũ .(Vần bất quy tắc):
a/ Bỏ mũ 8 vần nguyên âm ghép:
ua/uâ=ua, uô=uoo=uo, uê=uee=ue, ưu=u'u=uu
ênh=eenh=enh,êch=eech=ech, êu=eeu=eu, iê/yê=iee=ie

b/Thay thế 12 vần nguyên âm ghép:
ây=aay=ey, âu=aau=ae, ăp=a'p=u], ăt=a't= uw
uyê=uyee=ye, ươ=uo'=ou, ưa=u'a=ea, ưi=u'i=ul,
oă=oa', ôi=ooi=oy,ơi=o'i=io, ơư=o'u

Vd: Xuân=xuan, lua=lua,luan=luan,cây=caay=cey,cấy=ceys,cương=coung , cường=cuo'ngf=coungf
----------------------------------------------------------
C. Viết tắt :
* Chữ ghép tương đồng:
W= NH , F= PH, J=GI, Z=TH ,[=KH, ]=CH ,( / )=NGH=NG, G=GH, ( ' )=D'=Đ
* Con số và kí tự đặcbiệt viết tắt:
- 4= ư , 5= ê, 6= ô, 7= ơ, 8= ă, 9= â
- ( ` )= ua/uâ, 1= uô , 2= ươ, 3= oa , 0 = ao,( - ) = au , ( = )= ai
* Vần nguyên âm ghep viết tăt:
yy =uyên, yq =uyêt, ii =iên, iy =iêu
iq=iêt/yêt, i[=iêp/yêp, ik=iêm/yêm,id=iêng/yêng,iv=iêc
vd: số=s6s, yếm=iks,kiếm=kiks,phương=phoung=f2/, ghi=ghi,nghe=/e, gì=jf,gió=jos,giới=jo'is,quơ=qo', lúa=l`s, luân=l`n ...
-------------------------------------------------------------
*Trường hợp bổ sung:
- Vần ua/uâ: <uâ=ua>, ua+(n,m,t,c,p,ng)=uâ(n,m,t,c,p,ng). Uâ vẫn có thể làm vần ua .không phụ âm cuối là ua, có phụ âm cuối là uâ.vd :lúa=luas,(ua=ua),luân=luan (ua=uâ),tuất=tuat(s).
- Phụ âm đầu Q : *. bỏ U sau Q , (ue, ua ,uy,uo ).vd:quên=qeen , quen=qen, quy=qy, quyết=qyet(s)=qyi,quân=qaan,quan=qan,quán= qans,quần=qaanf.
- Phụ âm cuối C,T,P,CH: từ đi sau chỉ có 2 âm tiết Sắc và Nặng. Có thể bỏ dấu Sắc S .vd : tét=tet,tẹt=tetj,hic,ut,ac,ip,khách=khach,thuốc=thuoc,thuộc=thuocj....
- Vần mũ,đơn có phụ âm cuối thay thế :T=Q,W, ;P=[,] ; C=V,B cũng không viet dấu sắc S .vd: tất=taqs=taq,thật=thaqj ,sắp=su](s)=su]
- Vần : ăt=uw , ăp=u] ,không theo công thưc,vì w= nh, ]= ch (làm chữghep, phụ âm cuối). anh=aw,ach=a],lắt=luws=luw.
- Vần UY= Y : Thay vần Uy thành Y dài. Thay tất cả Y dài cũ thành i ngắn(khi Y đứng độc lập. Trừ trường hợp vần AY )vd: thy=thi,thuy= thy , cay=cay,cai=cai,xoay=xoay...
-Vần Viết tắt IÊ/YÊ : không phụ âm đầu i ngắn biến thành y dài. Có phụ âm đầu là i ngắn. yên=ii, Tiên=tii, yêt=iq,kiêt=kiq
- Dấu gạch ( ' ) đặt trước nguyên âm, làm nguyên âm dài : 'o ,'a ,'u ,'e (vd: xoong = x'ong <hoặc :xooong>),sôống=s'oogs=soogs
* Chú ý : Cvms_z chỉ giải quyết từ đơn. Dùng làm Kiểugõ ra dấu ,thì ngăn cach 1 khoảng trống ,không viết dính liền từng từ.
---------------------------------------------

* Cấu tạo từđơn : Phụâm đầu + Vần nguyên âm + Phụâm cuối +Thanh dấu
- Phụ âm cuối Cũ : N, M, NG, NH, P, T, C, CH và nguyên âm A,U, I ,O, Y ,E.(dùng chung cho nguyên âm đơn ,ghép không mũ,và nguyên âm ghep thay thế<Bấtquytắc>)
- Phụ âm cuối Mới: T=Q,W ; P=[,] ; C=V,B ; N=G,H ; M=K,L ; NG=D,Z (chỉ dùng riêng cho vần nguyên âm đơn,có mũ <Cóquytắc>).
-----------------------------------------------------------------

D. Ví Dụ:
So sánh các kiểu viết, gõ
- Buoc toi deo ngang bong xe ta. Co cay chen da la chen hoa . ( không dấu)
-Bu7o7c to7i1 d9eo2 ngang bong1 xe61 ta2.Co3 ca6y chen d9a1 la1 chen hoa.(Vni: 58 kt)
-Bu+o+c to+i' ddeo` ngang bong' xe^' ta`.Co?ca^y chen dda' la' chen hoa. (Viqr: 58 kt)
- Buowc towis ddeof ngang bongs xees taf.Cor caay chen ddas las chen hoa. (Telex: 57 kítự)
- Bouc tios d'eof nga/ bo/s xees taf.Cor cey chen d'as las chen hoa. (Cvmz:52 kítự)
- B2c tios 'eof /a/ bo/s x5s taf. Cor cey ]en 'as las ]en h3 . (Cvmz_Viết tắt : 44 kí tự)
Bước tới đèo ngang bóng xế tà .Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
Cvmz (kết hợp viết tắt) ngắn hơn Vni và Telex 14 kí tự.khoảng 25%.Nhưng kếtquả vẫn cho ra chữ Việt có dấu.

Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Cvm_z
1.Tral nal tro/ coix /ouif ta,
Chu'x taif chu'x mewj kheos laf get wau.
Trair qa moqj cuocj beer dae,
Wudx d'ieuf trod zeys maf d'au 'ohs lo/f.
5.Laj jif bir sab tu' fo/,
Triof xaw qen thois mas hodf 'aws gen.
Caor thol lagf jo'r trouc d'enf,
Fo/ tiwf coor lucj conf tryenf su'r xaw.
Razf:Nal Ja-tiwx trieuf Miw...

dịch
1.Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
5.Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
Rằng: Năm Gia-tĩnh triều Minh...
------------------------------

Rât mong được sự đóng góp và phản biện của cac bạn
Vì một kiểu viết chữKhôngDấu thuận tiện trong CNTT.
chi tiết tại blog chuvietmoi :
http://vn.360plus.yahoo.com/chuvietmoi_009/ :D
chuvietmoi
 
Posts: 8
Joined: Sat Oct 02, 2010 4:17 am

Re: Thử đề nghị một Kiểu gõ Telex rút gọn (CVMZ)

Postby chuvietmoi » Tue May 01, 2012 2:14 am

- Mời các bạn Download về dùng thử kiểu gõ Telex rút gọn (Cvmz ),
đã được cài đặt sẵn trong bộ gõ Winvnkey theo phiên bản mới nhất dưới đây :
( Winvnkey5.5.456 - winNT - winvnkey.exe)
http://www.mediafire.com/download.php?qswmf4o6d6235ww

Cần kiểm chứnglại,coi chừngbị virut .
chuvietmoi
 
Posts: 8
Joined: Sat Oct 02, 2010 4:17 am


Return to WinVNkey & MacVNkey

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron