Help me!

Unicode-compliant Viet fonts

Moderators: johnkha3, phuochung

Help me!

Postby t_khanh » Thu Jan 01, 1970 12:00 am

:cry: Tôi có phần mềm viết bằng Visual Foxpro 6.0, trước đây dùng font ABC, nay muốn chuyển sang dùng Unicode nhưng VF6 lại không hỗ trợ. Nếu ai có cao kiến gì xin hãy giúp tôi.
Xin cảm ơn.
t_khanh
 
Posts: 1
Joined: Wed Dec 11, 2002 4:28 am

Return to Font

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron