Welcome to Viet Unicode Forum

Điều Lệ, cách đăng tin, regulations, posting tips,...

Welcome to Viet Unicode Forum

Postby admin » Thu Jan 01, 1970 12:00 am

Diễn đàn này được xây dựng với mục đích giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn Unicode vào Việt ngữ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhu liệu Việt ngữ được hỗ trợ. Diễn đàn mở rộng -- ai cũng có thể tham gia. Hoan nghênh sự tham dự của các bạn trong tinh thần thân thiện, trợ giúp, và tôn trọng.

Ban Kỹ Thuật

This forum is set up with the purposes of providing answers to questions related to Unicode applications to Vietnamese usages and technical support to supported Vietnamese-language applications. The forum is open -- anyone can participate. Welcome your participation in a friendly, helpful, and mutually respecting environment.

Technical Staff
admin
Site Admin
 
Posts: 124
Joined: Mon Nov 11, 2002 9:50 pm
Location: California - USA

Return to Thông Báo - Announcements

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron